Suomen Keskusta r.p:n paikallisyhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN NIMI
1 §
Suomen Keskusta r.p:n paikallisyhdistyksen nimi on _______ r.y.
Muissa kuin virallisissa yhteyksissä paikallisyhdistyksestä voidaan käyttää nimeä _____ Keskusta.
Yhdistyksen kotipaikka on _____ kunta/kaupunki.

Suomen Keskusta r.p:ta nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, puolueen maakunnallista jäsenyhdistystä piiriksi, puolueen kunnallista jäsenyhdistystä kunnallisjärjestöksi ja tätä yhdistystä paikallisyhdistykseksi.

YHDISTYKSEN TARKOITUS
2 §
Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on
1) yhdistää jäseniään ja kannattajiaan, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseudun,
maakunnan, Suomen ja kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti,
2) arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
elinolojen parantamiseksi,
3) tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista
kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä virittää kiinnostusta
yhteiskunnalliseen toimintaan sekä luoda edellytyksiä jäsenten ja kannattajaryhmien
toiminnalle
4) vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta,
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi paikallisyhdistys
1) pitää yhteyttä jäseniinsä ja kannattajiinsa sekä alueelta valittuihin
luottamushenkilöihin ja huolehtii heidän mahdollisuuksistaan aatteelliseen ja
järjestölliseen koulutukseen,
2) valitsee edustajansa kunnallisjärjestön ja piirin kokouksiin, puoluekokoukseen sekä
muiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus,
3) tekee aloitteita kunnallisjärjestölle, valtuustoryhmälle, piirille , puoluehallitukselle ja
puoluekokoukselle sekä antaa pyydetyt lausunnot,
4) tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan
5) asettaa ehdokkaita ja osallistuu kunnallisvaaleihin, kansanedustajain vaaliin,
tasavallan presidentin vaaliin sekä, Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin ,
Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 16.8.1999
6) vaikuttaa asioihin kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa sekä
eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa niihin valittujen Keskustan edustajien kautta,
7) tukee jäseniään ja kannattajiaan seurakuntien ja työmarkkinajärjestöjen
vaalitoiminnassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa,
8) järjestää kokouksia, kursseja, leirejä, juhlia, iltamia, opintokerhotoimintaa,
esitelmätilaisuuksia ja kilpailutoimintaa ja
9) harjoittaa julkaisutoimintaa sekä edistää puolueen periaatteita kannattavien
sanomalehtien ja muiden julkaisujen levikkiä.
JÄSENET
4 §
Paikallisyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä viisitoista
(15) vuotta täyttäneen henkilön, joka yhdistyslain mukaan saa kuulua valtiolliseen
yhdistykseen ja joka hyväksyy puolueen yleiset periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan
paikallisyhdistyksen sääntöjä. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain yhteen
puolueen perusjärjestöön.
Paikallisyhdistyksen rinnakkaisjäseneksi voi johtokunta hyväksyä Suomen Keskustanaiset ry:n, Nuoren Keskustan Liitto ry:n , Keskustan Opiskelijaliitto ry:n tai Keskustan Lehtimiehet r.y:n jäsenen.
Paikallisyhdistyksen kannattajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen, joka yhdistyslain mukaan saa kuulua valtiolliseen yhdistykseen.
Kunniajäseneksi voi paikallisyhdistyksen kokous kutsua paikallisyhdistyksen erityisen
ansiokkaan jäsenen.
Oikeus osallistua paikallisyhdistyksen jäsenenä jäsenäänestykseen määräytyy puolueen
sääntöjen ja jäsenäänestyssäännön mukaisesti.
Paikallisyhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita ja osallistua puolueyhteisön
kokouksiin niiden sääntöjen mukaisesti.
5 §
Paikallisyhdistyksellä voi olla nais- ja nuorisotoimintaa tai muuta erityistä syytä varten
jaostoja.
6 §
Varsinaiset jäsenet ja rinnakkaisjäsenet maksavat vuosittain paikallisyhdistyksen
syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenet voivat halutessaan maksaa lisäksi
erillistä vapaaehtoista kannatusmaksua.
Kannattajajäsenet maksavat vain kannatusmaksua yhdistyksen toiminnan tukemiseksi.
Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Paikallisyhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.
Jos paikallisyhdistyksellä on rinnakkaisjäseniä tai kannattajajäseniä, merkitään ne
erilliseen jäsenluetteloon.
7 §
Jäsen voi erota paikallisyhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen
paikallisyhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä
paikallisyhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
8 §
Jäsen, jonka toiminta herättää yleistä pahennusta tai on vastoin puolueohjelmaa,
puolue-elinten päätöksiä tai paikallisyhdistyksen sääntöjä tai aiheuttaa huomattavaa
vahinkoa, voidaan ellei annetusta kirjallisesta varoituksesta ole apua, erottaa
paikallisyhdistyksen johtokunnan päätöksellä. Ennen päätöksen tekemistä erottamisasiassa on paikallisyhdistyksen johtokunnan pyydettävä kunnallisjärjestön johtokunnan lausunto asiassa.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaista jäsentä on kuultava paitsi milloin
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, voi paikallisyhdistyksen johtokunta katsoa eronneeksi.
Kun jäsen 7 §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa eroaa tai erotetaan
paikallisosaston jäsenyydestä, menettää hän kaikki paikallisyhdistykselle suorittamansa
maksut. Lisäksi eroavan jäsenen on maksettava kulumassa olevan vuoden erääntyneet
jäsenmaksut.
PAIKALLISYHDISTYKSEN KOKOUKSET
9 §
Paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään tammi- maaliskuussa ja syyskokous syysmarraskuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin yhdistys itse tai sen johtokunta niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) paikallisyhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Viime mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokoon kutsumisesta on johtokunnalle jätetty.
10 §
Paikallisyhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta paikallisyhdistyksen ilmoituksella toimialueen sanomalehdessä tai jäsenkirjeellä. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon sillä tavalla kun paikallisyhdistyksen syyskokous päättää.
11 §
Paikallisyhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa 6 §:n
mukaisesti suorittaneella paikallisyhdistyksen varsinaisella jäsenellä.
Puheoikeus paikallisyhdistyksen kokouksissa on rinnakkaisjäsenillä ja kunniajäsenillä sekä niillä muilla h
enkilöillä, joille kokous sen myöntää.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
12 §
V u o s i k o k o u k s e s s a
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) käydään keskustelu johtokunnan esittämästä teemasta,
4) annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä
kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset,
5) käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
6) käsitellään puoluehallituksen, piiritoimikunnan ja kunnallisjärjestön pyytämät
lausunnot,
7) tehdään aloitteet kunnallisjärjestölle, valtuustoryhmälle, piiritoimikunnalle,
puoluehallitukselle sekä puoluekokoukselle puolueen sääntöjen määräämällä
tavalla,
8) esitetään paikallisyhdistyksen ja, ellei kunnassa ole kunnallisjärjestöä,
kunnanvaltuustoryhmän vuosikertomukset ja päätetään niistä,
9) esitetään paikallisyhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
10) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
11) valitaan joka toinen vuosi edustajat ja varaedustajat puoluekokoukseen siten kuin
puolueen säännöissä on määrätty sekä
12) valitaan edustajat Suomen Keskustanaiset ry:n sekä Suomen Keskustanaiset ry:n
piirin kokouksiin
13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.
13 §
S y y s k o k o u k s e s s a
1) valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) käydään keskustelu johtokunnan esittämästä teemasta,
4) annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä
kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset,
5) käsitellään jäsenten tekemät aloitteet,
6) käsitellään puoluehallituksen, piiritoimikunnan ja kunnallisjärjestön pyytämät
lausunnot,
7) tehdään aloitteet kunnallisjärjestölle, valtuustoryhmälle, piiritoimikunnalle ja
puoluehallitukselle,
8) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
9) päätetään siitä, miten paikallisosaston tiedonannot toimitetaan jäsenille,
10) päätetään eri kokouksiin lähetettävien paikallisyhdistyksen edustajien
matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista,
11) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä päätetään suosituksesta
kannatusmaksuksi,
12) päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta,
13) valitaan
a) paikallisyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja
b) paikallisyhdistyksen johtokunnan varapuheenjohtaja
c) paikallisyhdistyksen sihteeri
d) muut jäsenet paikallisyhdistyksen johtokuntaan
e) valitaan tarvittavien jaostojen puheenjohtajat
f) kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
g) edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin siten kun kunnallisjärjestön
säännöissä määrätään
h) edustajat ja varaedustajat piirin kokouksiin siten kuin piirin säännöissä on määrätty
i) edustajat ja heille varaedustajat muihin kokouksiin, joissa paikallisyhdistyksellä on
edustusoikeus
14) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.
14 §
Paikallisyhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen ottaen kuitenkin huomioon, ettei kiinteistön ostamista, myymistä, luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista eikä sääntöjen muuttamista, paikallisyhdistyksen purkamista, yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta taikka tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä voida ottaa käsiteltäväksi, ellei asia ole kokouskutsussa mainittu.
PAIKALLISYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA
15 §
Paikallisyhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluvat vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään viisi (5) muuta jäsentä.
Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
16 §
Johtokunta valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Ensimmäinen kokous on pidettävä tammikuun aikana.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä on saapuville. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
17 §
Johtokunnan tehtävänä on:
1) hyväksyä hakemuksesta paikallisyhdistyksen jäsenet, pitää heistä luetteloa ja vastata
uusien jäsenten hankkimisesta sekä huolehtia jäsenmaksujen kantamisesta, ja muusta
yhteydenpidosta jäseniin,
2) ilmoittaa muuttaneet jäsenet vastaanottavalle paikallisyhdistykselle,
3) antaa paikallisyhdistyksen toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua ilmoitus piirille
ja kunnallisjärjestöille,
4) valita paikallisyhdistykselle taloudenhoitaja, joka vastaa yhdistyksen tilien pidosta
5) valmistella paikallisyhdistyksen kokoukset ja päättää kokousteemasta,
6) kutsua jäsenet ja luottamushenkilöt paikallisyhdistyksen kokouksiin
7) toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta,
8) huolehtia ehdokashankinnasta esittämällä ehdokkaita kunnallisvaaleihin,
seurakuntavaaleihin ja muihin yhteiskunnallisiin vaaleihin sekä huolehtia
osallistumisesta muuhun vaalitoimintaan,
9) täyttää muut johtokunnalle annetut tehtävät
LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
18 §
Johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajaksi
1) kutsuu johtokunnan jäsenet tarvittaessa koolle
2) johtaa kokouksissa ja paikallisyhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa puhetta,
3) valmistelee ja esittelee johtokunnassa esille tulevat asiat yhdessä varapuheenjohtajan ja
sihteerin kanssa
4) huolehtii päätösten toteuttamisesta sekä
5) edustaa paikallisyhdistystä johtokunnan toimeksiannosta silloin, kun muuta edustajaa ei ole erikseen määrätty
Johtokunnan varapuheenjohtaja
1) huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt sekä
2) toimii muutoin puheenjohtajan apuna.
Paikallisosaston sihteeri
1) kirjoittaa kokousten pöytäkirjat ja tallentaa ne sekä hoitaa paikallisyhdistyksen
käsikirjaston ja arkiston
2) hoitaa paikallisyhdistyksen kirjeenvaihdon
3) antaa paikallisyhdistyksen toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua ilmoituksen
piirille ja kunnallisjärjestölle
4) hoitaa jäsenluetteloa ja antaa jäsenkortit,
5) laatii paikallisyhdistyksen vuosikertomuksen
6) hoitaa muut sihteerin tehtävät.
Paikallisosaston taloudenhoitaja:
1) suunnittelee ja johtaa paikallisyhdistyksen tarvitsemien varojen hankintaa,
2) perii paikallisyhdistykselle tulevat maksut,
3) tallettaa paikallisyhdistyksen rahavarat,
4) suorittaa maksut johtoku
nnan osoituksen mukaisesti,
5) huolehtii siitä, että paikallisyhdistyksen rahavarojen hankkimista koskevat kysymykset käsitellään ajoissa sekä
6) tekee viimeistään kolme (3 ) viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle ehdotuksen
paikallisyhdistyksen tilinpäätöksestä.
19 §
Paikallisyhdistyksen tilit päätetään kalenteri vuosittain. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille kolme (3) viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien on viikon kuluessa asiakirjojen saamisesta annettava
tilintarkastuskertomus paikallisyhdistyksen johtokunnalle.
VALTIOLLISET VAALIT
20 §
Puolueen ehdokkaat eduskuntavaaleissa asetetaan vaalipiireittäin toimitettavan
jäsenäänestyksen pohjalta.
Paikallisyhdistyksellä on oikeus esittää piirille kahta ehdokasta vaalipiirin kansanedustajaehdokkaiden valintaa varten.
Paikallisyhdistyksen osallistuminen jäsenäänestykseen sekä sen oikeudet ja velvoitteet
jäsenäänestyksen toteuttamiseen määräytyvät puolueen sääntöjen ja jäsenäänestyssäännön mukaisesti.
Tasavallan presidentin vaalissa ehdokkaan nimeämistä voi edeltää esivaali, jonka
toimeenpanoon paikallisyhdistys osallistuu puolueen hyväksymän erillisen ohjesäännön
mukaisesti.
Paikallisyhdistys osallistuu Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin asiaa koskevan
puoluevaltuuskunnan hyväksymän vaalijärjestyksen määräysten mukaisesti.
KUNNALLISVAALIT
21 §
Puolueen kunnallisvaalitoiminnasta vastaa alueellaan kunnallisjärjestö tai ellei tällaista
kunnassa ole, puoluehallituksen määräämä kunnassa toimiva puolueen perusjärjestö.
Viimeksi mainitussa tapauksessa tehtävään määrätyn perusjärjestön on huolehdittava siitä, että kunnan alueella kaikilla puolueen jäsenillä on yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa vaalivalmisteluihin.
Paikallisyhdistyksen osallistuminen kunnallisvaalitoimintaan määräytyy puolueen ja
kunnallisjärjestöjen sääntöjen, kunnallisjärjestön päätösten tai kunnallisjärjestön puuttuessa puoluehallituksen määräämän puolueen perusjärjestön päätösten pohjalta.
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
22 §
Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.
23 §
Toimintansa tukemiseksi paikallisyhdistys voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja,
harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä asianomaisella luvalla kustannustoimintaa, ravitsemusliike- ja matkailutoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.
Paikallisyhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
24 §
Yhdistyksen puolesta kantaa ja vastaa johtokunta.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA VAHVISTAMINEN
25 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten koolle kutsutussa
paikallisyhdistyksen kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
26 §
Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on hankittava puoluehallituksen
hyväksyminen.
27 §
Uusien sääntöjen voimaan tullessa saavutetut jäsenedut säilyvät.
PAIKALLISYHDISTYKSEN PURKAMINEN
28 §
Päätös paikallisyhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä paikallisyhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kummallakin kerralla.
29 §
Jos paikallisyhdistys päätetään purkaa, on sen omaisuus luovutettava sille Suomen Keskusta r.p:n paikallisyhdistykselle, johon puretun paikallisyhdistyksen jäsenistö siirtyy taikka kunnallisjärjestölle tai piirille, jonka jäsenenä kyseinen paikallisyhdistys on toiminut.

Valikko